Korporatiivne vastutus

Peamine - Meist - Korporatiivne vastutus

Korporatiivne vastutus

Interfomi kompaniide  Grupp ehitab oma tööd, vastates stabiilse arengu printsiipidele. Me oleme kindlad, et korporatiivne sotsiaalne vastutus- see on harmooniline, paljude faktorite seostumine, mis tagavad ettevõtte turvalisust pikaajalises perioodis majanduse, sotsiaalse ja ökoloogilise vaatepunktiga. Paljude aastate vältel juhindub Interfomi ettevõtte Grupp KSV-e printsiipidest, püstitatud tugevatele väärtustele, mis annavad meile võimaluse nimetada end sotsiaal-vastutusrikkaks äriks. Kuna nad on orienteeritud, esmajärjekorras, meie kaastööliste turvalisusele ja tervisele, toodangu kõrgele kvaliteedile ja samal ajal – ümbritseva keskkonna kõrgete kaitsmisstandardite toetamisele. Me peame oma kaastöölisi väga väärtuslikeks. Meie tegevuse edukus sõltub otseselt meie inimestest. Ja meie reputatsioon on meie saavutuste võtmefaktoriks.

 

Interfomi kompaniide  Grupi korporatiivse vastutuse võtmevaldkonnad

Kaastöötajad

Me järgime rangelt kõiki seadusega sätestatud norme ja reegleid, mis puudutavad töövalvet ja tootmise ohutust. Töökohtade ohutuse programm on lahutamatu osa õpetavatest sisekorporatiivsetest programmidest. Uue tehnika, tooraine ja tehnoloogia rakendamisel tellitakse kohustuslikus järjekorras tellitakse harjutavat saadet ettevõttelt-tarnijalt või teaduslik-uurimisasutususest. Grupis on ka juurutatud iseõppiva organisatsiooni standardid, töötab sise -seminaride süsteem, mis on suunatud professionaalsete teadmiste laiendamisele; regulaarselt viiakse läbi rühma moodustamise ja esipositsiooni treeninguid.

Kvaliteet

Oma tegevuses järgib Interfomi ettevõtte Grupp rangelt norme ja standardeid, mis on kehtestatud  Ukraina kehtiva seadusandlusega. Toode kõrgeim kvaliteet  ja ohtus- tähtsaim ettevõtte prioriteet. See on ka vastutus tabijate ja äris partnerite ees. Ettevõttes kehtib kvaliteedi mänedžmendi süsteem standardi ISO 9000-1:2008 järgi.

Ökoloogia

Meie tootmistegevus on reguleeritud erinevate seadustega ja normidega, mis puudutavad ümbritseva keskkonna kaitset, sealhulgas ka nendega, mis reguleerivad kahjulike ainete paiskamist atmosfääri ja vette. Me järgime kõiki vajalikke profülaktilisi meetmeid võimalike reostuste lokaliseerimiseks ja ohust floora ning fauna jaoks. Meie ettevõtted ei ole kunagi rikkunud ökoloogilisi ja sanitaarseid keelde. Vastavalt, ei ole me kunagi trahvitud olnud selliste rikkumiste eest. Inerfomi ettevõtte Grupp järgib täpselt Ukraina seadusandluse nõudmisi, mis kohustavad vahtpolüuretaani tootjaid saama loa uue seadme paigaldamiseks või uute tehnoloogiate kasutusele võtmiseks. Peale selle hool ümbritseva keskkonna suhtes meie jaoks seisneb kaasaegsetes ressursi- ja energiasäästmistehnoloogiate lähenemistes, kaasades ökoloogiliselt puhta ja ohutu tooraine kõikides ettevõtte ärialadel.